Privacybeleid

FS Cosmetics B.V.respecteert de privacy van haar websitebezoekers, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de automatische verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd voor volledige transparantie met onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel(en) ervan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen. 

Als u aanvullende informatie nodig heeft over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Totdat u het gebruik van cookies en andere tracking devices accepteert, plaatsen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet.

Bij een voortgezet bezoek aan deze website aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere trackingsystemen, tenzij we op onze website een andere methode hebben voorzien om cookies te accepteren.

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens een bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

 

Artikel 1 - Definities

 1. Website (hierna: "Website") www.FSCosmetics.eu.
 2. Partij die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verwerkingsverantwoordelijke"): FS Cosmetics B.V., gevestigd aan Tokyostraat 19F, 1175RB Lijnden, Nederland, KvK-nummer: 77487788.

 

Artikel 2 - Toegang tot de website

Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk . U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor uw eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, evenals voor eventuele commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.

 

Artikel 3 - Website-inhoud

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatie)afbeeldingen, videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om deze website te laten functioneren en meer in het algemeen alle componenten die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel ervan, met inbegrip van technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is ten strengste verboden. Het feit dat de verantwoordelijke voor de verwerking niet onmiddellijk actie mag ondernemen tegen enige inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

  

Artikel 4 - Beheer van de website 

Voor een goed beheer van de site kan de verwerkingsverantwoordelijke op elk moment:

 • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren
 • alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetten of in strijd is met de internetetiquette
 • de website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren

 

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden

 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website (tijdelijk) niet toegankelijk is of één van de functionaliteiten ervan. U bent zelf verantwoordelijk voor de manier waarop u verbinding zoekt met onze website. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op internet. Verder bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.
 2. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen tegen u:
 • vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet
 • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid
 1. De verwerkingsverantwoordelijke is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur lijdt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van eventuele daaropvolgende (juridische) stappen tegen de controleur.
 2. Indien de verwerkingsverantwoordelijke betrokken raakt bij een geschil vanwege uw (mis)gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaropvolgende schade van u te (her)vorderen.

 

Artikel 6 - Verzameling van gegevens

 1. Uw persoonlijke gegevens worden verzameld door FS Cosmetics B.V.en (een) externe verwerker(s).
 2. Persoonsgegevens betekent alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“betrokkene”).
 3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer specifieke factoren aan de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.
 4. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden hoofdzakelijk door de verzamelaar gebruikt om een ​​(commerciële) relatie met u te onderhouden en indien van toepassing om uw bestellingen af ​​te handelen. Zij worden vastgelegd in een (elektronisch) register.

 

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensportabiliteit.
 2. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@fscosmetics.eu.
 3. Elke aanvraag dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening zet en het adres vermeldt waarop wij contact met u kunnen opnemen.
 4. Binnen één maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons antwoord.
 5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal verzoeken kan deze termijn verlengd worden tot twee maanden.

 

Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen

 1. In geval van overtreding van enige wet- of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van diegene autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming van de bepalingen van dit Privacybeleid vallen.
 2. Indien er gegevens nodig zijn om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze gegevens aangeven.

 

Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

 1. Het kan zijn dat u commerciële aanbiedingen ontvangt van de verzamelaar. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen naar het volgende adres: info@fscosmetics.eu.
 2. Uw persoonlijke gegevens worden door onze partners niet voor commerciële doeleinden gebruikt.
 3. Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen, van elk ongeoorloofd gebruik of van enige andere handeling die inbreuk maakt op de privacy van de betrokkene(n) in vraag. De verzamelaar is in deze omstandigheden niet verantwoordelijk.

 

Artikel 10 - Bewaren van gegevens

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die bij wet is bepaald.

 

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker herkend kunt worden wanneer u onze website bezoekt. Hiermee kunnen wij ons aanpassen aan uw wensen en kunt u gemakkelijker inloggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website aanvaardt u het gebruik ervan, tenzij wij op een andere manier toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.
 2. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

- Functionele cookies: zoals sessie- en login-cookies om sessie- en login-informatie te verzamelen.

- Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.

- Trackingcookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Door deze cookies te gebruiken kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Trackingcookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het targeten van advertenties. Trackingcookies verwerken doorgaans persoonsgegevens.

 1. Concreet gebruiken wij de volgende cookies op onze website:

Geanonimiseerde Google Analytics (analytische cookie)

Facebook (trackingcookie)

Google Adwords (trackingcookie)

 1. Wanneer u onze website bezoekt, kunnen er cookies van de verwerkingsverantwoordelijke en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 2. Voor meer informatie over het gebruiken, beheren en verwijderen van cookies per elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen:  https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post / cookies # faq

 

Artikel 12 - Aangeboden beeldmateriaal en producten

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij enig aangeboden product op onze website hoort.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. De rechtbank in het arrondissement waar de incassant zijn vestigingsplaats heeft, is bij uitsluiting bevoegd als er een geschil over deze voorwaarden mocht ontstaan, behoudens wanneer er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 - Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf kunt u contact opnemen met: Relatiebeheer FS Cosmetics, info@fscosmetics.eu.